O službě Jesus Encounter Ministries Inc.

Pastor Mark Hemans

Byl jsem zachráněn ve věku 10 let tím, že jsem se s matkou modlil jednoduchou modlitbu spásy. Následujícího rána jsem se podíval z okna své ložnice. Viděl jsem ranní hvězdy a najednou jsem věděl, že tento úžasný Bůh Stvořitel je můj osobní milující nebeský Otec a já jsem Jeho syn.

Jako teenager jsem byl osvobozen od generační kletby, pokřtěn Duchem svatým a uzdraven z částečné hluchoty. V této době jsem také obdržel božské volání k pastorství. Vyrostl jsem v charismatickém hnutí a byl jsem velmi ovlivněn učením víry a uzdravení Jima Glennona (služba uzdravení, Katedrála sv. Ondřeje, Sydney).

Absolvoval jsem biblické školení na Wheaton College USA (B.A. v biblických studiích), Ridley College v Melbourne (B.Th & Dip. Min.) A školení v mezikulturní službě Church Missionary Society, Melbourne.

Působil jsem jako pastor v charismatickém anglikánském kostele v Melbourne (1989–1992), poté jsem pracoval s FGBMFI v Paraguayi v Jižní Americe (1993–1998) a pastoroval v River of Life Church, Prestons (1999–2011). V roce 2004 mě Pán zavolal skrze sen do Indonésie a tak se zrodilo Encounter Ministries (později přejmenováno na Jesus Encounter Ministries).

Byl jsem povolán, abych sloužil napříč denominačními liniemi. Pokud mám příležitost, tak navštěvuji sbory poblíž mého domova, ve městě Grenfell, NSW, Aust.

Moje kázání se zaměřuje na současnou realitu Ježíše Krista, autoritu a moc Božího slova. Mám silnou touhu pomoci církvi praktickým způsobem uplatňovat zásady Božího slova v osobním životě a službě. Mnozí také reagují na evangelium.

Pevně věřím v podřízení se místní církevní autoritě s cílem zachování jednoty. Zjistil jsem, že to poskytuje úžasný kontext, ve kterém se mocně pohybuje Duch svatý.

Když jsem byl teenager, Pán ke mně mluvil, abych psal knihy, které by byly jednoduché a snadno pochopitelné. Od té doby jsem napsal několik knih (věřme, že budou postupně překládany do českého jazyka, aby zde mohli být zdarma ke stažení). Mým vroucím přáním je, aby byl oslavován Bůh, aby duše byly získávány do Království a aby lidé zažívali slávu Ježíše Krista. Rád vysvětluji Písma tak, aby lidé zažívali úžasnou realitu Božího slova.

Jak vzniklo Jesus Encounter Ministries

V květnu 2004 jsem měl sen, ve kterém jsem slyšel hlas Páně, jak říká: „Modli se za Borneo.“ Zeptal jsem se: „Pane, kde je Borneo?“ Pán odpověděl: „Indonésie“. Zeptal jsem se: „Pane, co se mám modlit?“ Řekl: „Modli se za modlitební víru za obrození.“ Probudil jsem se a požádal Pána, aby mi poskytl zpáteční letenku jako potvrzení toho všeho, což udělal.

Od tohoto snu mi Pán otevřel dveře ke stovkám setkání v Austrálii, jižní Asii, jižní Americe, Spojených státech, Kanadě, na tichomořských ostrovech, ve Velké Británii, na Středním východě a na Novém Zélandě. V důsledku pohybu Ducha svatého jsem měl tu čest vidět, že mnozí přicházejí ke Kristu, lidé jsou naplňováni Duchem svatým, úžasné zázraky, vysvobození od démonů a nadpřirozená znamení. Bohu buď veškerá sláva.

Moje vášeň je pro lidi, aby měli hluboké setkání s Ježíšem Kristem a Jeho královstvím. V současné době se dějí ohromné věci, když Bůh novým způsobem vylévá svého Ducha.

V roce 2020 jsme založili i českou podobu Encounter Ministries s cílem pravidelných online setkání s českým překladem, četným překladem videí do češtiny, ale i dalších materiálů. Významným cílem je rovněž příprava a zmocnění Božího lidu v ČR, aby se i skrze ně děli mnohá znamení, která nám Pán Ježíš zaslíbil v Bibli.

Co se struktury vedení týče, Jesus Encounter Ministries má staršovstvo a představenstvo.

Věříme v...

 • Božskou inspiraci, neomylnost a autoritu Bible pro výuku a každodenní život.
 • Trojici: že Bůh je jednou ze tří osob Otce, Syna a Ducha svatého.
 • Spása je pouze v Ježíši Kristu. Je jedinou cestou do nebe.
 • Spása je z milosti (Boží nezasloužená laskavost), nikoli z náboženství nebo dobrých skutků. Dobré skutky jsou plodem pravé víry v Ježíše.
 • Bezprostřední Druhý příchod Krista, na který by měl být připraven každý věřící.
 • Křest Duchem svatým a ohněm s doprovázenými dary Ducha za účelem vydávání svědectví o Kristu. Máme usilovat o to, abychom byli každý den naplněni Duchem svatým.
 • Dary Ducha svatého jsou pro dnešek a zmocňují církev ke vzájemnému budování a ukazují moc evangelia spasit.
  Vybavení křesťanů, aby sloužili.
 • Máme se navzájem milovat, odpouštět a růst v ovoci Ducha.
 • Důležitost dobrých skutků a pomoc těm, kteří to potřebují.
 • Modlení se ve víře a soucitu za nemocné a démonizované.
 • Chvála a uctívání jsou nejvyšším povoláním křesťana.
 • Učednictví je výzvou každého křesťana, aby byl ve svých myšlenkách, postojích a činech podobný Kristu. Musí existovat souvislost mezi vírou a chováním.
 • Samotná realita Ježíše Krista a Jeho Království, když se shromažďujeme v Jeho jménu.
 • Otcova láska a přijetí kajícníka.
 • Křest ve vodě ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého.

Znáš Ježíše osobně? Jsi spasen(a) a máš věčný život? Pokud ne (nebo to nevíš jistě), pozvi Pána Ježíše do svého života právě teď!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

 1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
 2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
 3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?