Pošli žádost o modlitbu

Zde si můžete zažádat o modlitbu pro uzdravení skrze tuto službu. Žádost bude předána početnému modlitební týmu Marka Hemanse z celého světa.

Pokud jste již k nám požadavek o modlitbu za osvobození odeslali, čtěte dál, ať zjistíte vše podstatné pro vaše osvobození!

Bůh vás miluje bez ohledu na to, jakou bolestí nebo nemocí právě trpíte. Nic vás nemůže oddělit od lásky k Bohu. Bůh, když v Něho věříte, vám zaslíbil uzdravení skrze své slovo.

Video vyučování o osvobození (pouze v angličtině):

Doporučujeme vám shlédnout následující videa.

Modli se s pastorem Markem

Když budete sledovat následující videa, dotkněte se ve víře obrazovky a věřte ve svém srdci, že vás Bůh osvobozuje. Aktivně přikazujte duchům, kteří vás trápí, abyste odešli. Vykašlete je. Pokud je to možné, pozvěte zralého křesťana, aby se k vám připojil při modlitbě. Následující videa jsou zatím pouze v angličtině, což ale nebrání tomu, aby vás skrze víru Bůh uzdravoval.

Zúčastni se online Setkání

Pokud je to možné, přijďte na jedno ze setkání setkání, kde je příležitost, aby se za vás pastor Mark nebo modlitební pomocníci modlili. Pokud se na setkání nemůžete dostavit, můžete vyzkoušet žádost další skupiny křesťanů, kteří jsou ochotni se s vámi spojit a modlit se za vás (např. Adoptuj nemocného). Obecně platí, že pastor Mark není k dispozici pro soukromé modlitby (např. ani přes telefon, WhatsApp nebo Skype, nebo osobní návštěvou v Sydney…).

Pozn. Na setkání lze i předložit fotografii nemocného, nemocný nemusí být fyzicky na setkání. Daná modlitba je duchovní a není ovlivněna fyzickou vzdáleností.

Služba osvobození (pouze anglicky)

Je zde možnost, aby vám službou vysvobození posloužil jeden z našich služebníků z níže uvedené země. Tito lidé mají naše doporučení a mají dlouholeté zkušenosti s vysvobozením. (Služba není zpoplatněna. Nicméně povzbuzujeme lidi, kteří službu přijali, aby poskytli dar na podporu této služby. Můžete se jich zeptat, jak to udělat.)

 • Severní Amerika: Pegge Golden    (peggegolden1<zavináč>mediacombb.net)
 • Austrálie: Jim Hughes        (manager.encounterministries<zavináč>gmail.com)
 • Jihoafrická republika: Val Wolff             (info<zavináč>christhealingcentre.co.za) 
 • Evropa: Neil Taylor          (neiltaylors<zavináč>lineone.net)

Tvá záchrana (spása)

Bůh tě miluje. Poslal svého Syna, Ježíše, aby zemřel na kříži za vaše uzdravení a dal vám dar věčného života. Doporučujeme vám začít tím, že se obrátíte k Ježíši Kristu, činíte pokání ze svých hříchů a přijmete ho do svého srdce jako Spasitele a Pána.   

Bible říká, co je hřích, v Galackých 5:19–21. Přečtěte si následující seznam hříchů a označte všechny oblasti, které se vás týkají.

 • smilstvo, cizoložství – sex s někým jiným než s vaším manželem / ženou
 • nečistota – špinavé vtipy, špatná řeč
 • nestydatost, obscénnost – pornografie
 • modlářství – uctívání něčeho nebo někoho více než Boha
 • čarování – čarodějnictví, horoskopy, pověry
 • nepřátelství – extrémní antipatie
 • svárlivost – hádky
 • nevraživost, zloba – nenávist, vraždy, potrat
 • závidění – žárlivost na ostatní
 • soupeřivost – sobecké ambice, honba za ziskem
 • roztržky – hádky, neshody
 • sekty – popírání Božího slova (Bible)
 • závidění – chamtivost
 • opilost – jakýkoli druh chemické závislosti
 • obžerství – divoké párty

Zveme vás k této modlitbě a rovněž k puštění videa:

„Otče Bože, činím pokání ze svých hříchů (věnuj čas tomu, abys mu řekl, jaké jsou). Odpouštím, žehnám a miluji všechny, kteří mi ublížili (řekněte jména těch, kterým odpouštíte). Přijď do mého srdce, Pane Ježíši. Vyznávám, že jsi můj Spasitel a Pán. Věřím, že jsi zemřel na kříži, byl pohřben, vstal z mrtvých a vystoupil do nebe. Rozhoduji se Tě následovat a žádám o Tvou pomoc, abys mi pomohl žít život, který Tě bude těšit. Děkuji Ti, že mé hříchy jsou odpuštěny, a za dar věčného života. V Ježíšově jménu, amen.“

Řekněte někomu o svém rozhodnutí následovat Ježíše Krista.

Není většího zázraku, než se plně obrátit k Bohu, poznat Ježíše Krista jako Pána a Spasitele, získat věčný život a následovat Jej po všechny dny svého života!

Najdi aktivní místní církev

Doporučujeme vám najít aktivní místní církev, která věří v Bibli a v moc Ježíše Krista uzdravovat a osvobozovat. Ve své církvi můžete také požádat o uzdravení od zkušených a zralých věřících. Bible říká: Je někdo z vás nemocný? Ať povolá starší církve, ať se nad ním pomodlí a pomazají ho olejem ve jménu Páně. Jakub 5:14

S nalezením místní církve ve vašem okolí vám může pomoci tato stránka.

Boží zaslíbení o osvobození a ochrany

Bůh nám dal zaslíbení o uzdravení. Doporučujeme vám, abyste pravidelně rozjímali o Jeho zaslíbeních a věřili v pravdu Božího slova a vztahovali ji na sebe.

„Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův.“ (Izajáš 54:17)

„Jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí Ďábla, protože Bůh byl s ním.“ (Skutky 10:38)

„Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku. Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou myšlenku, aby byla poslušna Krista, a jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, dokud vaše poslušnost nebude úplná.“ (2. Korintským 10:3-6)

„Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“ Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil; po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka. Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.“ (Žalm 91:1-16)

„Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.“ (Zjevení 12:11)

„Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.“ (1. Janův 3:8)

„Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.“ (Žalm 103:1-5)

„„On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.“ (1. Petrův 2:24)

„V den, kdy bych se měl bát, já doufám v tebe. V Boha, jehož slovo chválím, v Boha doufám. Nebudu se bát — co mi může udělat tělo?“ (Žalm 56:3-4)

„Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích.“ (Malachiáš 3:20)

„Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.“ (Jakub 4:7)

Modli se ve víře podle Božích zaslíbení

Bůh nám dal sliby, že nás uzdraví a vysvobodí. On je věrný svým slibům. Jsou základem naší modlitby víry. Doporučujeme vám nad Jeho zaslíbeními rozjímat a věřit v pravdu Božího slova pro sebe. Níže je uvedena jednoduchá modlitba víry, kterou můžete říct. Víra a vytrvalost jdou dohromady, takže se nevzdávejte.

„Děkuji, Otče, věřím, že Ježíš Kristus mě nyní uzdravuje a osvobozuje. Toto je moje modlitba víry. Tomu věřím ve svém srdci, takže nepochybuji. Děkuji Ježíši za to, co ve mě teď děláš. Prohlašuji, že jsem volný / volná. Jsem osvobozen(a). Jsem vykoupen(a). Jsem uzdravený / uzdravená, v Ježíšově mocném jménu. Amen.“

Když hledáte Ježíše Krista pro své osvobození, udělejte to ve víře, aniž byste váhali. Nevzdávej to Některá osvobození jsou okamžitá, jiná se dějí postupně.

Věříme s vámi pro vaše úplné osvobození.

Pošli svědectví

Až se projeví vaše osvobození, pošlete nám vaše svědectví. Svědectví jsou primárně k Boží slávě a vzdávají slávu tomu, kdo osvobozuje.

Tým Setkání s Ježíšem.

Znáš Ježíše osobně? Jsi spasen(a) a máš věčný život? Pokud ne (nebo to nevíš jistě), pozvi Pána Ježíše do svého života právě teď!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

 1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
 2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
 3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?