Pošli žádost o modlitbu

Zde si můžete zažádat o modlitbu pro uzdravení skrze tuto službu. Žádost bude předána početnému modlitební týmu Marka Hemanse z celého světa.

Pokud jste již k nám požadavek o modlitbu za uzdravení odeslali, čtěte dál, ať zjistíte vše podstatné pro vaše uzdravení!

Bůh vás miluje bez ohledu na to, jakou bolestí nebo nemocí právě trpíte. Nic vás nemůže oddělit od lásky k Bohu. Bůh, když v Něho věříte, vám zaslíbil uzdravení skrze své slovo.

Pokud umíte anglicky, doporučujeme zhlédnout následující video.

Modli se s pastorem Markem

Když budete sledovat následující videa, dotkněte se ve víře obrazovky a věřte ve svém srdci, že vás Bůh uzdravuje. Aktivně přikazujte nemoci (bolesti), která vás trápí, aby odešla. Pokud je to možné, pozvěte zralého křesťana, aby se k vám připojil při modlitbě. Následující videa jsou zatím pouze v angličtině, což ale nebrání tomu, aby vás skrze víru Bůh uzdravoval.

Zúčastni se online Setkání

Pokud je to možné, přijďte na jedno ze setkání setkání, kde je příležitost, aby se za vás pastor Mark nebo modlitební pomocníci modlili. Pokud se na setkání nemůžete dostavit, můžete vyzkoušet žádost další skupiny křesťanů, kteří jsou ochotni se s vámi spojit a modlit se za vás (např. Adoptuj nemocného). Obecně platí, že pastor Mark není k dispozici pro soukromé modlitby (např. ani přes telefon, WhatsApp nebo Skype, nebo osobní návštěvou v Sydney…).

Pozn. Na setkání lze i předložit fotografii nemocného, nemocný nemusí být fyzicky na setkání. Daná modlitba je duchovní a není ovlivněna fyzickou vzdáleností.

Tvá záchrana (spása)

Bůh tě miluje. Poslal svého Syna, Ježíše, aby zemřel na kříži za vaše uzdravení a dal vám dar věčného života. Doporučujeme vám začít tím, že se obrátíte k Ježíši Kristu, činíte pokání ze svých hříchů a přijmete ho do svého srdce jako Spasitele a Pána.   

Bible říká, co je hřích, v Galackých 5:19–21. Přečtěte si následující seznam hříchů a označte všechny oblasti, které se vás týkají.

 • smilstvo, cizoložství – sex s někým jiným než s vaším manželem / ženou
 • nečistota – špinavé vtipy, špatná řeč
 • nestydatost, obscénnost – pornografie
 • modlářství – uctívání něčeho nebo někoho více než Boha
 • čarování – čarodějnictví, horoskopy, pověry
 • nepřátelství – extrémní antipatie
 • svárlivost – hádky
 • nevraživost, zloba – nenávist, vraždy, potrat
 • závidění – žárlivost na ostatní
 • soupeřivost – sobecké ambice, honba za ziskem
 • roztržky – hádky, neshody
 • sekty – popírání Božího slova (Bible)
 • závidění – chamtivost
 • opilost – jakýkoli druh chemické závislosti
 • obžerství – divoké párty

Zveme vás k této modlitbě a rovněž k puštění videa:

„Otče Bože, činím pokání ze svých hříchů (věnuj čas tomu, abys mu řekl, jaké jsou). Odpouštím, žehnám a miluji všechny, kteří mi ublížili (řekněte jména těch, kterým odpouštíte). Přijď do mého srdce, Pane Ježíši. Vyznávám, že jsi můj Spasitel a Pán. Věřím, že jsi zemřel na kříži, byl pohřben, vstal z mrtvých a vystoupil do nebe. Rozhoduji se Tě následovat a žádám o Tvou pomoc, abys mi pomohl žít život, který Tě bude těšit. Děkuji Ti, že mé hříchy jsou odpuštěny, a za dar věčného života. V Ježíšově jménu, amen.“

Řekněte někomu o svém rozhodnutí následovat Ježíše Krista.

Není většího zázraku, než se plně obrátit k Bohu, poznat Ježíše Krista jako Pána a Spasitele, získat věčný život a následovat Jej po všechny dny svého života!

Najdi aktivní místní církev

Doporučujeme vám najít aktivní místní církev, která věří v Bibli a v moc Ježíše Krista uzdravovat a osvobozovat. Ve své církvi můžete také požádat o uzdravení od zkušených a zralých věřících. Bible říká: Je někdo z vás nemocný? Ať povolá starší církve, ať se nad ním pomodlí a pomazají ho olejem ve jménu Páně. Jakub 5:14

S nalezením místní církve ve vašem okolí vám může pomoci tato stránka.

Boží zaslíbení o uzdravení

Bůh nám dal zaslíbení o uzdravení. Doporučujeme vám, abyste pravidelně rozjímali o Jeho zaslíbeních a věřili v pravdu Božího slova a vztahovali ji na sebe.

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. (Žalm 103:2-5)

„…seslal slovo své a uzdravil je, zachránil je z jámy.“ (Žalm 107:20)

„…uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.“ (Žalm 147:3)

„On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.“ (1. Petrův 2:24)

„Však to budoucnost ukáže! Tvá naděje nebude zmařena.“ (Přísloví 23:10)

„Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši.“ (3. Janův 1:2)

„Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravils mě.“ (Žalm 30:3)

„V den, kdy bych se měl bát, já doufám v tebe.

„V den, kdy bych se měl bát, já doufám v tebe. V Boha, jehož slovo chválím, v Boha doufám. Nebudu se bát — co mi může udělat tělo?“ (Žalm 56:3-4)

„Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.“ (Přísloví 3:7-8)

„Na stezce spravedlnosti je život, tato cesta nesměřuje k smrti.“ (Přísloví 12:28)

„Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.“ (Filipským 1:6)

„Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.“ (Izajáš 53:4-5)

„Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, k mým výrokům nakloň ucho. Ať nesejdou ti z očí, střez je v hloubi srdce. Dají život těm, kteří je nalézají, a zdraví celému jejich tělu.“ (Přísloví 4:20-22)

„Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu, vrátím potěšení jemu a těm, kdo s ním truchlí.“ (Izajáš 57:18)

„Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. „Můj podíl je Hospodin,“ praví má duše, proto na něj čekám.“ (Pláč 3:21-24)

„Bůh Izraele, on dává lidu sílu a moc. Bůh buď požehnán!“ (Žalm 68:36)

„Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží.“ (Žalm 92:14-15)

„Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“ (Jakub 5:14-16)

„Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích.“ (Malachiáš 3:20)

„Hle, jeho ránu zahojím a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy. Změním úděl Judy i úděl Izraele a vybuduji je jako na začátku. Očistím je ode všech jejich nepravostí, jimiž proti mně hřešili, a odpustím jim všechny nepravosti, jimiž proti mně hřešili a jimiž se mi vzepřeli.“ (Jeremiáš 33:6-8)

„Požehnán buď Panovník, den ze dne za nás nosí břímě. Bůh je naše spása.“ (Žalm 68:20)

„Bůh je Bohem, jenž nás zachraňuje. Je to on, Panovník Hospodin, kdo vyvádí z tenat smrti.“ (Žalm 68:21)

„Řekl: „Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji.““ (Exodus 15:26)

„Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá.“ (Římanům 8:11)

„Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. Vzdálím od tebe nemoc; ve tvé zemi nebude ženy , která by potratila nebo která by byla neplodná; obdařím tě plností let.“ (Exodus 23:25-26)

„Ačkoli jsem sám naučil Efrajima chodit, on na své rámě bral modly. Nepoznali, že já jsem je uzdravoval.“ (Ozeáš 11:3)

„Neboť skrze mne se rozhojní tvé dny, přibude ti let života.“ (Přísloví 9:11)

„Zahojím a vyléčím tvé rány, je výrok Hospodinův. Nazývali tě zapuzenou; říkali o tobě: ,To je ten Sijón‘ nikdo jej nevyhledává.‘““ (Jeremiáš 30:17)

„Hospodin od tebe odvrátí každou nemoc, …“ (Deuteronomium 7:15)

„Avšak mne Bůh ze spárů podsvětí vykoupí, on mě přijme!“ (Žalm 49:16)

„Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv.“ (Jeremjáš 17:14)

Modli se ve víře podle Božích zaslíbení

Bůh nám dal sliby, že nás uzdraví a vysvobodí. On je věrný svým slibům. Jsou základem naší modlitby víry. Doporučujeme vám nad Jeho zaslíbeními rozjímat a věřit v pravdu Božího slova pro sebe. Níže je uvedena jednoduchá modlitba víry, kterou můžete říct. Víra a vytrvalost jdou dohromady, takže se nevzdávejte.

„Děkuji, Otče, věřím, že Ježíš Kristus mě nyní uzdravuje a osvobozuje. Toto je moje modlitba víry. Tomu věřím ve svém srdci, takže nepochybuji. Děkuji Ježíši za to, co ve mě teď děláš. Prohlašuji, že jsem volný / volná. Jsem osvobozen(a). Jsem vykoupen(a). Jsem uzdravený / uzdravená, v Ježíšově mocném jménu. Amen.“

Když hledáte Ježíše Krista pro své uzdravení, udělejte to ve víře, aniž byste váhali. Nevzdávej to Některá uzdravení jsou okamžitá, jiná se projevují v průběhu času. Doporučujeme následující video (zatím pouze v angličtině): Uzdravení a vytrvalost

Věříme s vámi pro vaše úplné uzdravení.

Pošli svědectví

Až se projeví vaše uzdravení, pošlete nám vaše svědectví. Svědectví jsou primárně k Boží slávě a vzdávají slávu tomu, kdo uzdravení dává. Rovněž vydání svědectví často „zapečeťuje“ dokonání samotného uzdravení.

Tým Setkání s Ježíšem.

Znáš Ježíše osobně? Jsi spasen(a) a máš věčný život? Pokud ne (nebo to nevíš jistě), pozvi Pána Ježíše do svého života právě teď!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

 1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
 2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
 3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?