Rok 2021 bude rokem hojného ovoce

„Dnes ráno (pozn. 24.12.2020) jsem přijal – je to téměř jako silné proroctví – a chci se s vámi o něj podělit. Věřím, že začátkem tohoto roku (2020) mi Pán řekl – „toto je rok květů, kdy lidé dostanou své domy, kde Bůh požehná lidem sňatky, lidé budou uzdraveni a podobně.“ (Pastor Mark dále popsal život na venkově, kdy pěstoval ovocné stromy, viděl je růst a na jaře viděl kvetoucí květy. O několik týdnů později květy opadly, ale při pečlivém pohledu viděl, že se na stromech objevily malé pupeny. A tak, jak plynuly týdny do léta, mohl vidět, jak postupně rostou do plně zralého ovoce.) 

„Toto (2020) je rok rozkvětu. Tento rok se blíží ke konci a já se cítím přemožen vizí, kterou mám. Vidím, jak ten květ odpadl a objevilo se ovoce a to ovoce roste a roste a tento rok 2021 bude rokem ovoce. Rokem ovoce.
Právě jsme prošli rokem květu a nyní v našich životech očekáváme ovoce nadpřirozeného království. Ovoce se objeví. Co je to ovoce? Co je plodnost? Plodnost je nositelem něčeho nového. Bible říká: „Nevzpomínejte na věci dřívější, protože vizte, tvořím novou věc.“ Zapomeňme na věci minulosti, vždyť Bible říká „vizte, tvořím novou věc. Cožpak to nevidíte?“ Víte, očekávám, že se ve vašich životech stanou nové věci. Nové věci, plodnost, změněné životy, změněné životy.
 
Očekávám, že ve jménu Ježíše Krista, zažijete božskou plodnost, božský záměr. Ve vašem životě se stane nová věc. Dle 2. Korintským 5:17 je řečeno: „Jsem nové stvoření, staré je pryč, a hle, nové přišlo.“ 
 
Říkám vám, nové je již tady. Může to být ve formě malého pupenu – může to být ve formě velmi malého jablka, ale roste to pod mocí Ducha Svatého a v pravý čas se to stane. Ve vašem životě to dozraje do dospělosti. Prorokuji to – rok 2021 je rokem ovoce. Uvidíme hojné ovoce. Děkuji, Pane. A nejen v našich životech, ale uvidíme mnohé lidi přicházet ke Kristu, mnoho životů proměněných. Lidé činící pokání, lidé přicházející pod lásku a moc Boží skrze Ducha Svatého. Víte, Bible říká:„A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán.“
 
Uvidíme tedy, jak lidé přicházejí pod moc Ducha Svatého, jejich životy se změní. Lidé, kteří byli ničeni; lidé, které Satan držel v rukou, byli v jeho sevření a trápeni jeho drápy ve svých duších; budou osvobozeni. Toto (2020) je rok květu, ale přicházíme do roku ovoce (2021) a dojde k velkým věcem. Vzdejme Bohu veškerou slávu a veškerou chválu. Chvála Bohu.“

pastor Mark Hemans, 24.12.2020

Znáš Ježíše osobně? Jsi spasen(a) a máš věčný život? Pokud ne (nebo to nevíš jistě), pozvi Pána Ježíše do svého života právě teď!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?
Copy link